Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 436 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 436

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, т.8, чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец за 2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/