Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 465 / 30.05.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 465

ОТНОСНО: Представяне информация за досега извършените строително-ремонтни работи по проекти в Музея на гурбетчийското градинарство.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за досега извършените строително-ремонтни работи по проекти в Музея на гурбетчийското градинарство.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/