Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 463 / 30.05.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 463

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143002 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление № М-282 от 17.04.2014 г. и техническо задание с предложение от „СИД” ЕАД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 с площ от 5499 м2 и начин на трайно ползване „лозе”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местността „Клена”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на зона от вида „предимно производствена”, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 и начин на трайно ползване „лозе” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/