Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 443 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 443

ОТНОСНО: Молба от Кирил Ангелов Киров, с адрес: с.Джулюница, ул. „Трети март” № 36, за еднократна финансова помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.1.5.2. от Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец и молба от Кирил Ангелов Киров.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна помощ в размер на 500 лева на Кирил Ангелов Киров, ЕГН ----------, необходима за лечението му.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/