Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 543 / 29.12.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 543

ОТНОСНО: Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/