Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 429 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 429

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи в малките населени места на територията на община Лясковец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи в малките населени места на територията на община Лясковец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, обявена със Заповед № РД-01-60/11.03.2014 г. на Министъра на инвестиционното проектиране.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция на тротоари и пешеходни алеи в малките населени места на територията на община Лясковец” по Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/