Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 409 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 409

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2014 година, съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява прогноза за парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 150 000 лева.

3. Годишният план за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет - Лясковец.

Приложение № 1
на Решение № 409/30.01.2014 г.
на Общински съвет - Лясковец

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2014 Г.

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - 84, в кв.13 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с.Джулюница, общ. Лясковец, заедно с построената в него масивна едноетажна нежилищна сграда - Магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), описан в Акт за частна общинска собственост № 684/27.01.2011 г.

2. Сграда - Колиен кантар с навес към него (с отстъпено право на строеж върху държавна земя) и съоръжение 15 т. колиен кантар, находящи се в поземлен имот № 236013 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с.Добри дял, общ. Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 19а/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 308 / 28.05.2009 г. на Общински съвет - Лясковец).

3. Обслужваща сграда: Бензиностанция, сервизно помешение (с отстъпено право на строеж върху държавна земя), основи на две бензиноколонки, четири броя подземни бетонови шахти, открит канал и 7 бр. съоръжения, находящи се в поземлен имот № 236005 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с.Добри дял, общ. Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 21/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 346/30.07.2009 г. на Общински съвет - Лясковец).

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построените в него едноетажна масивна сграда-работилница със застроена площ 564 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 916/22.06.2012 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец).

5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка със застроена площ 20 кв.м, сграда с площ 12 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 917/22.06.2012 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец).

6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 6920 кв.м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда - бивше училище със застроена площ 606 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 925/19.11.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/