Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Реализирани проекти за 2015 година

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец

Оперативна програма „Административен капацитет”

Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Училище за толерантност

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец

Проект „Красива България”

Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I

Фонд Социална закрила към МТСП

Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване

Министерство на младежта и спорта

Младежки информационно-консултантски център

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих в град Лясковец