Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих в град Лясковец Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих в град Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Основни дейности по проекта: 1. Подготвителна среща на служители на общината с жители на гр. Лясковец, неправителствени организазии и представители на местния бизнес за обсъждане на възможностите за съдействие при мероприятията по почистване, благоустрояване и озеленяване на обекта. Определяне на екип по реализация на обекта, включително общинско предприятие БОП и представители на граждански формирования.   2. Избор на доставчици, както следва: за предоставяне на механизация за почистване и подравняване на обекта, машинни изкопи и уплътняване на настилки, натоварване и транспортиране на строителни материали и отпадъци до определените за това места; за доставка на сипица и унипаваж за изграждане на алеи; за доставка на парково оборудване – пейки, перголи и кошчета; за доставка на посадъчен материал – разсад дървета и храсти, тревна смеска и торфен субстрат за озеленяване на обекта.   3. Оглед на мястото, заснемане на ситуацията, изготвяне на доклад за състоянието на имота, отреден за озеленяване преди започване на мероприятията.  4. Организация и изготвяне на план – график за работа, разпределение работите по дейности между участниците в екипа по реализация на обекта, поемане на личен ангажимент от всеки и контролни функции от избрани представители.  5. Информиране на населението, чрез поставяне на обществени места на плакати със снимки на обекта в настоящето състояние и публикации в местната преса и средства за масово осведомяване.  6. Доставка на материали: за изпълнение на настилки, парково оборудване - перголи, пейки, кошчета за смет, торфена смес, тревна смеска и разсад.   7. Основно и детайлно почистване на площа на обекта, натоварване и транспортиране на складираните строителни материали до определената съседна площадка, натоварване на строителните отпадъци и извозването им до регламентирано сметище – ще се използва наета механизация, както и доброволен труд и собствено участие чрез общинско предприятие БОП.  8. Подравняване и профилиране на терена, обработване на съществуващите тревните площи, изграждане на алея и площадки за отдих – с наета механизация и ръчно, изпълнение на настилки с участие на общинско предприятие БОП и доброволен труд.   9. Поставяне на пейки, перголи, кошчета за смет – монтажът ще се извърши от общинско предприятие БОП и с доброволци.  10. Доставка на разсад от предвидената растителност и торфен субстрат, изкопаване с доброволен труд на дупки, обогатяване на почвата и засаждане на храсти и дървета, поливане; доставка и засяване на тревна смеска, включително валиране. Периода за изпълнение на дейностите по озеленяване ще бъде съобразен със сезона и климатичните условия.  11. Поставяне на информационни табели на двата входа на зелената зона за отдих с надпис, че проекта се реализира с помоща на МОСВ чрез ПУДООС по национална кампания „Чиста околна среда”, на тема „Обичам природата - и аз участвам”.  12. Ежеседмично заснемане на обекта и отчитане на дейностите по изпълнение на графика, обсъждане на възникнали проблеми. Поставяне на информационни плакати на общественни места с цел запознаване на населението по напредъка. Постигнати резултати от осъществения проект: С реализацията на проект „Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих в град Лясковец”, в рамките на Национална Кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015” на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), се постигнаха следните резултати:  - Почистена е от строителни материали и отпадъци площадката в УПИ-за озеленяване с кад. № 2476 в кв. 68 по ПУП на гр. Лясковец („Голямата Бръф”);  - Подравнена е и профилирана площадката, изградена е алея за пешеходци и велосипеди, обособени са зони за отдих с монтиране на парково оборудване - пейки и перголи, поставени са кошчета за отпадъци;  - Зоната е озеленена с подходяща декоративна паркова растителност – широколистни и иглолистни дървета и храсти, включително оформен зелен плет около имота, затревено е;  - Реализацията на този проект води до разширяване на зелените площи и зоните за отдих в град Лясковец, до подобряване на качеството на живот на населението в града ни, създаване на подходящи условия за отдих и спорт;  - Голяма част от дейностите е изпълнена със собствено участие на общината чрез общинско предприятие за благоустрояване, озеленяване и почистване (БОП), с помощ от местни фирми и с доброволен труд на граждани. Усилията на общината и доброволното участие на граждани и местни фирми в създаването на новата зелена зона за отдих ще стимулира и ангажира жителите на град Лясковец да опазват околната среда и града. Период на изпълнение: 01.06.2015 - 30.11.2015 г. Обща стойност на проекта: 9980.16 лева