Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № 41/3/3220634 от 04.08.2014 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: - Подобряване на физическата и жизнена среда в град Лясковец, отговарящо на нуждите на населението;  - Подобряване състоянието на обществени пространства и съществуващи детски площадки, чрез обновяването на съществуващите детските площадки и съоръженията към тях;  - Цялостно подобряване облика на Лясковска община като населено място. Постигнати резултати от осъществения проект: На обект „Благоустрояване и възстановяване на детска площадка в УПИ ІV за парк в кв. 96 по ПУП на гр. Лясковец (ул. „Иван Камбуров”)” се постигнаха следните резултати:  - Изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години в междублоково пространство;  - Изградени алеи от бетонов унипаваж - в рамките на площадката и за достъп от прилежащите междублоково пространство и улица;   - Доставени нови детски съоръжения – комбинирани и за отделни занимания, монтирани върху подходяща ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи;  - Изградена ограда на детската площадка с врати към подходите, монтирано парково оборудване – беседка и пейки за отдих, кошчета за отпадъци;   - Озеленяване на площадката.    На обект „Рехабилитация на детска площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ ХVІІ, кв. 28 по ПУП на гр. Лясковец” се постигнаха следните резултати:  - Възстановена детска площадка за деца от 3 до 12 години в междублоково пространство;   - Изградени алеи с трошенокаменна настилка в рамките на площадката и за достъп от прилежащите междублоково пространство и улица;   - Ремонтирани съществуващи детски съоръжения и доставено ново съоръжение, изпълнени ударопоглъщащи настилки под люлки и пързалка;  - Изградена ограда на детската площадка с врати към подходите, преустроен и обезопасен съществуващ пясъчник;   - Засадена подходяща растителност. Период на изпълнение: 04.08.2014 - 15.08.2015 г. Обща стойност на проекта: 45 785.84 лева