Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: Предвижда се извършване на строителни и монтажни работи (СМР) на обект „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа“, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец“. Ремонтът на тротоарните включва, както следва:  - Демонтиране на съществуващи настилки – изваждане на бордюри и разваляне на тротоар от базалтови плочки;  - Изкопи в земни почви за профилиране основата на тротоара;  - Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за участък с предвидена асфалтова настилка;  - Доставка и полагане на пътни и градински бордюри.  - Полагане на настилка плътен асфалтобетон.  - Доставка и полагане на геотекстил и минерал-бетон, вкл. уплътняване за основа тротоар от бетонови плочи.  - Направа настилка от плочи от вибропресован бетон. Постигнати резултати от осъществения проект: На обект „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец” са постигнати следните резултати:   - Демонтаж на съществуващи настилки – изваждане на бордюри и разваляне на тротоар от базалтови плочки;  - Ограничаване тротоари с пътни и градински бордюри, включително подходи за достъп на инвалиди и детски колички, оформяне на джоб за контейнери;  - Направа настилки от плътен асфалтобетон и от бетонови плочи. Период на изпълнение: 23.02.2015 - 15.08.2015 г. Обща стойност на проекта: 13 340.75 лева