Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № М13 – 22 - 78 / 24.07.2014 г.

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 Основни дейности по проекта: 1. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности.  2. Организиране и провеждане на обучения, проведени в Института по публична администрация.  3. Организиране и провеждане на надграждащо чуждоезиково обучение.  Постигнати резултати от осъществения проект: - Обучени 97 служители на общинската администрация.  - 97 служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.  - Повишен капацитета на 97 служители от общинската администрация.  Период на изпълнение: 24.07.2014 - 23.07.2015 г. Обща стойност на проекта: 85 213.62 лева

Допълнителна информация:
Община Лясковец стартира проект за повишаване квалификацията на служители от общинска администрация Лясковец
01.07.2015 г. Служители от общинска администрация Лясковец повишиха своята квалификация