Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Училище за толерантност Училище за толерантност Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Основни дейности по проекта: В рамките на проекта се предвижда организирането на групи за ученици по проблемите за толерантността. Наетите за целите на проекта психолог и педагог ще формират групи с деца на отделни възрасти и от отделни учебни заведения. При работата с децата в тези групи те ще развият чувствителност към онези думи и действия, които са носители на омразата и ще бъдат тренирани да ги избягват и да демонстрират толерантно поведение. За изпълнението на тази дейност ще се използват методите на интерактивната работа (ролеви игри, визуализация, мозъчна атака, аудио-визуални методи, работа по двойки и в малки групи, творчески дейности, игра, форум-театър и др.).  Предвижда се да бъдат провеждани групови обучения на учители от всички заведения намиращи се в гр. Лясковец, на които ще се споделя опит и ще се получава професионална подкрепа при работа с деца, които имат трудности при адаптацията, общуването и образованието или проявяват агресивно поведение.  При необходимост по всички въпроси, засягащи живота на децата в семейството и училището ще бъдат давани индивидуални консултации с психолога и/или педагога.  Наетите специалисти (психолог и педагог) ще провеждат групово обучение на родители, с цел повишаване на уменията им за позитивно родителство, разпознаване на агресивните прояви или белезите на децата, които стават жертви на вербална или не вербална агресия, усвояване на модели на реакция при проблемно поведение. Постигнати резултати от осъществения проект: - Избрани 12 заслужили деца да бъдат титулувани като „посланици на толерантността”. Това са подрастващи показали и доказали с поведението си толерантност, липса на агресия и демонстриращи поведение за пример. Децата заслужили това са наградени с грамоти.  - Оборудвана една зала за групова работа и индивидуална работа с деца, родители и учители.  - Сформирани 20 групи, от които: 13 групи са за работа с ученици на училищна и предучилищна възраст (детски градини). 5 групи са сформирани само от учители и възпитатели (от училища и детски градини). 1 група е сформирана от родители на деца. 1 група е със смесен състав от целевите групи – учители и родители.  - Сформиране на групите от дейност 3 се премина към действителна работа по проблемите на толерантността с децата.   - Проведени индивидуални консултации с деца, родители или учители.  - Сформирани групи за родители за работа по проблемите на толерантността и справяне с агресията сред подрастващите. Проведени групови занимания с родители.  - Сформирана група за от учители и родители за работа по проблемите на толерантността и справяне с агресията сред подрастващите. Проведени групови занимания с двете целеви групи. Период на изпълнение: 01.10.2014 - 30.09.2015 г. Обща стойност на проекта: 5438.10 euro Собствен принос: 580.00 euro Партньор по проекта: Община Лясковец