Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2013 година

21.12.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №2529 / 21.12.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 011001, 012001 и 013016.

21.12.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2528 / 21.12.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, с номер 190003. 

22.10.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1974 / 21.10.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 154017, 154072, 154073, 155024 и 156024.

22.10.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1973 / 21.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 034007, 034005, 034003, 034004 и 106007. 

16.10.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1941 / 11.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имоти частна общинска собственост, находящи…

19.08.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1601 / 19.08.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имот частна общинска собственост, с номер…

19.08.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1590 / 19.08.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 527007, 527003 и 108019.

09.07.2013

Обява за търг с явно наддаване за продажба на употребявана транспортна техника и машини, числяща се на ОУПБЗН - В. Търново

Заповед на министъра на вътрешните работи за организиране на процедура и провеждане на търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна…

24.06.2013

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обекти № 3 (отдел 244 - "р1") и № 5 (отдел 237 - "е")

Заповед №1272 / 24.06.2013 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина за обекти № 3…

12.06.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ в сградата на Община Лясковец

Заповед №1227 / 12.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на един кв.м. площ във фоайето на І-ви надземен…

12.06.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1226 / 12.06.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 021008, 018001, 017009, 043019, 045001, 045006…

29.05.2013

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 3 (отдел 244 - „р1”) и № 5 (отдел 237 - „e”), на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1084 / 28.05.2013 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

29.05.2013

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1084 от 28.05.2013 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. 

22.05.2013

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1050 / 22.05.2013 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 016031 и XVIII-1486. 

22.05.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1049 / 22.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, с номера 093009, 093011, 236018 в землището на с…

24.04.2013

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

Заповед №863 / 22.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от обект публична общинска собственост…

26.03.2013

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №601 / 25.03.2013 г. за провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за…

15.02.2013

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 342 / 15.02.2013 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 3…

13.02.2013

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост

Заповед №329 / 13.02.2013 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот №002002, с начин на трайно ползване (НТП): нива, с площ 1.628 дка, местност…

12.02.2013

Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №285 / 12.02.2013 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №3, отдел 244…

12.02.2013

Заповед за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у") и № 4 (отдел 262 - "и")

Заповед №266 / 12.02.2013 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина за обекти № 1…

01.02.2013

Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у"), № 3 (отдел 244 - "р1") и № 4 (отдел 262 - "и"), на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 195 / 01.02.2013 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

29.01.2013

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 173 от 29.01.2013 г. на кмета на община Лясковец за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.