Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост 13.02.2013 Заповед №329 / 13.02.2013 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот №002002, с начин на трайно ползване (НТП): нива, с площ 1.628 дка, местност „Лясковско” по Картата на възстановената собственост (КВС) на гр. Лясковец, при начална тръжна цена 1 000.00 лв. (хиляда лева).

Заповед №329 / 13.02.2013 г.