Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2019 година

1. Приходи:10 322 096 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:5 595 340 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:4 706 049 лв
- §88-03:- 39 273 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет:3 500 лв
- Преходен остатък:925 064 лв
1.2. Приходи за местни дейности:4 726 756 лв
- Данъчни приходи:1 389 500 лв
- Неданъчни приходи:1 602 495 лв
- Обща изравнителна субсидия:714 400 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:313 300 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:63 400 лв
- Други:- 957 227 лв
- Приватизация:90 032 лв
- Преходен остатък:1 510 856 лв
- Остатък към 31.12.2019 г.:0 лв
2. Разходи:10 322 096 лв
2.1. За делегирани държавни дейности:5 960 235 лв
- От държавни трансфери:5 595 340 лв
- От собствени приходи:364 895 лв
2.2. За местни дейности:4 361 861 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 301 520 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":518 845 лв
- Функция "Образование":3 866 102 лв
- Функция "Здравеопазване":336 381 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":560 496 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":3 023 920 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":590 939 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":113 893 лв
- Функция "Други":10 000 лв
Документи
12.02.2019: Бюджет на Община Лясковец за 2019 г.
15.02.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2019 г.
14.03.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2019 г.
16.04.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2019 г.
07.05.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.
20.05.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2019 г.
12.06.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2019 г.
15.07.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2019 г.
29.07.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019 г.
12.08.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2019 г.
11.09.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2019 г.
14.10.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2019 г.
25.10.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2019 г.
12.11.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2019 г.
16.12.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2019 г.
17.01.2020: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2019 г.
29.06.2020: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.