Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2008 година

1. Приходи:4 594 407 лв
1.1. Приходи с държавен характер:2 507 644 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ:2 463 891 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:13 000 лв
- Преходен остатък:30 753 лв
1.2. Приходи с общински характер:2 086 763 лв
- Данъчни приходи:457 500 лв
- Неданъчни приходи:782 648 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери:466 300 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности:183 500 лв
- Преходен остатък:316 522 лв
- Задължения по финансов лизинг:- 119 707 лв
2. Разходи:4 594 407 лв
- Държавни дейности:2 507 644 лв
- Общински дейности:2 086 763 лв
в т.ч. дофинансиране:107 541 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":774 993 лв
в т.ч. дофинансиране:80 041 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":82 980 лв
- Функция "Образование":1 959 114 лв
в т.ч. дофинансиране:17 500 лв
- Функция "Здравеопазване":299 825 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":207 922 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":653 819 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":193 930 лв
в т.ч. дофинансиране:10 000 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":372 646 лв
- Функция IX "Други":29 178 лв
- Резерв:20 000 лв