Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2012 година

1. Приходи:6 188 172 лв
1.1. Приходи с държавен характер:3 452 425 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:3 044 729 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:900 лв
- Преходен остатък (разпределен съгласно Приложение 2 на Решение №47 / 17.02.2012 г.):399 182 лв
- Собствени приходи:7 614 лв
1.2. Приходи за местни дейности:2 735 747 лв
- Данъчни приходи:580 000 лв
- Неданъчни приходи:1 423 600 лв
- Обща изравнителна субсидия:574 900 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:128 500 лв
в т.ч.: 
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА:42 300 лв
за изграждане и основен ремонт на общински пътища:86 200 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:22 000 лв
- Други:- 363 865 лв
в т.ч. заеми и погашения на главници: 
заеми от фонд ФЛАГ:- 128 760 лв
заеми от извънбюджетни сметки и фондове:- 9 000 лв
заеми от набирателната сметка:- 13 500 лв
отчисления по чл. 71e от Закона за управление на отпадъците:- 212 605 лв
- Преходен остатък:421 154 лв
- Остатък към 31.12.2012 г.:- 50 542 лв
2. Разходи:6 188 172 лв
- Държавни дейности:3 452 425 лв
- Дофинансиране:143 167 лв
- Общински дейности:2 592 580 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 073 511 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":194 327 лв
- Функция "Образование":2 509 738 лв
- Функция "Здравеопазване":385 392 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":355 822 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 186 386 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":203 685 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":247 796 лв
- Функция "Други":31 515 лв
Документи
Бюджет с тримесечно разпределение на Община Лясковец за 2012 г.