Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2013 година

1. Приходи:6 521 078 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:3 610 946 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:3 105 009 лв
- §88-03:- 3 309 лв
- Собствени приходи:8 719 лв
- Преходен остатък (разпределен съгласно Приложение 11 на Решение №267 / 27.02.2013 г.):500 527 лв
1.2. Приходи за местни дейности:2 910 132 лв
- Данъчни приходи:947 500 лв
- Неданъчни приходи:1 782 210 лв
- Обща изравнителна субсидия:612 900 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:182 100 лв
в т.ч.: 
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА:80 700 лв
за изграждане и основен ремонт на общински пътища:101 400 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:29 800 лв
- Други:- 653 357 лв
в т.ч. заеми и погашения на главници: 
заеми от фонд ФЛАГ:- 238 053 лв
заеми от извънбюджетни сметки и фондове:- 24 000 лв
заеми от набирателната сметка:- 167 000 лв
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците:- 224 304 лв
- Преходен остатък (разпределен съгласно Приложение 11 на Решение №267 / 27.02.2013 г.):195 470 лв
- Остатък към 31.12.2013 г.:- 186 491 лв
2. Разходи:6 521 078 лв
2.1. За делегирани държавни дейности:3 778 017 лв
- От държавни трансфери:3 610 946 лв
- От местни приходи:167 071 лв
2.2. За местни дейности:2 743 061 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 243 687 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":255 835 лв
- Функция "Образование":2 409 790 лв
- Функция "Здравеопазване":375 804 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":374 361 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 048 874 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":216 860 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":406 003 лв
- Функция "Други":45 600 лв
Документи
Бюджет с тримесечно разпределение на Община Лясковец за 2013 г.
Отчет на бюджета на Община Лясковец за 2013 г.