Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2011 година

1. Приходи:5 786 012 лв
1.1. Приходи с държавен характер:3 354 303 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ:2 867 539 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:-
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение №576 / 27.01.2011 г.):484 834 лв
- Собствени приходи:1 930 лв
1.2. Приходи с общински характер:2 431 709 лв
- Данъчни приходи:432 800 лв
- Неданъчни приходи:1 166 983 лв
в т.ч. просрочени вземания:8 733 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери:582 700 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности:129 000 лв
- Преходен остатък:361 180 лв
- Задължения по финансов лизинг:- 9 968 лв
- Заеми от фонд ФЛАГ:- 117 300 лв
- Заеми от извънбюджетни сметки и фондове:- 7 124 лв
- Заеми от набирателната сметка:- 100 367 лв
- Остатък към 31.12.2011 г.:- 6 195 лв
2. Разходи:5 786 012 лв
- Държавни дейности:3 479 426 лв
в т.ч. дофинансиране:125 123 лв
- Общински дейности:2 306 586 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":794 165 лв
в т.ч. просрочени задължения:93 744 лв
- Дофинансиране:103 085 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":99 750 лв
в т.ч. просрочени задължения:2 167 лв
- Функция "Образование":2 512 453 лв
в т.ч. просрочени задължения:76 426 лв
- Дофинансиране:8 676 лв
- Функция "Здравеопазване":348 243 лв
в т.ч. просрочени задължения:15 110 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":270 175 лв
в т.ч. просрочени задължения:13 670 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 228 397 лв
в т.ч. просрочени задължения:26 059 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":189 396 лв
в т.ч. просрочени задължения:2 518 лв
- Дофинансиране:13 362 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":168 322 лв
в т.ч. просрочени задължения:6 678 лв
- Функция IX "Други" - лихви:49 988 лв