Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2009 година

1. Приходи:5 798 029 лв
1.1. Приходи с държавен характер:3 408 574 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ:3 194 488 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:-
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение №241 / 29.01.2009 г.):208 833 лв
- Собствени приходи:5 253 лв
1.2. Приходи с общински характер:2 349 455 лв
- Данъчни приходи:432 000 лв
- Неданъчни приходи:872 277 лв
в т.ч. просрочени вземания:8 291 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери:630 800 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности:215 000 лв
- Преходен остатък:331 085 лв
- Задължения по финансов лизинг:- 119 707 лв
- Погасени заеми:- 12 000 лв
2. Разходи:5 758 029 лв
- Държавни дейности:3 408 574 лв
в т.ч. резерв:319 449 лв
- Общински дейности:2 282 553 лв
в т.ч. резерв:124 580 лв
- Дофинансиране:66 902 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":890 520 лв
в т.ч. просрочени задължения:16 706 лв
- Дофинансиране:66 902 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":193 152 лв
в т.ч. просрочени задължения:70 лв
- Функция "Образование":2 167 303 лв
в т.ч. просрочени задължения:27 835 лв
- Функция "Здравеопазване":328 604 лв
в т.ч. просрочени задължения:4 314 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":248 741 лв
в т.ч. просрочени задължения:2 149 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 021 534 лв
в т.ч. просрочени задължения:24 321 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":199 860 лв
в т.ч. просрочени задължения:1 134 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":179 877 лв
в т.ч. просрочени задължения:28 лв
- Функция IX "Други" - лихви:17 507 лв
- Резерв:444 029 лв