Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2013 2014 2015 2016

Архив на обществени поръчки от 2014 година

ОП-2014-020 / 20.10.2014

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

01.10.2014

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача

ОП-2014-019 / 18.09.2014

Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2014 г. до 01.04.2015 г.

30.06.2014

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец”

27.06.2014

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец”

25.06.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2014/2015 година"

16.06.2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец”

02.06.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец”

31.05.2014

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 г. с обособени позиции”

28.04.2014

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на община Лясковец"

16.04.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, община Лясковец"

03.04.2014

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на община Лясковец"

18.03.2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г."

26.02.2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти и провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на методологията по проект: "Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец", по обособени позиции

24.02.2014

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Местност "Светицата" - нова туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец"

13.02.2014

Документация за участие в процедура "договаряне без обявление" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец"

27.01.2014

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност "Лесопарка"

10.01.2014

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на анализи по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” по обособени позиции