Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност "Лесопарка" Архив: 27.01.2014 Съдържание:    1. Челен лист   2. Съдържание    ДОКУМЕНТИ    3. Заповед за откриване на процедура   4. Обявление  5. Решение  6. Условия за участие и указания към участниците в „открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”   7. Технически спецификации    ОБРАЗЦИ    8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие  9. Образец № 2 - Техническо предложение  10. Образец № 3 - Ценово предложение  11. Образец № 4 - Проект на договор  12. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години  13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация   14. Приложение № 1 - Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП  15. Приложение № 2 - Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП  16. Приложение № 3 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП   17. Приложение № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП  18. Приложение № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП  19. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  20. Образец № 7 - КСС  21. Приложение № 7 - Декларация   22. Приложение № 8 - Списък-декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката  23. Приложение № 9 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП  19. Приложение № Т1   20. Приложение № Т5  21. Приложение № Т6  22. Приложение № Т7  23. Приложение № Т2, Т3, Т4    Документацията съдържа общо 103 броя листи.

Документи:
Заповед №135 / 05.02.2014 г.
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност "Лесопарка"