Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2014/2015 година" Архив: 25.06.2014 Съдържание:    1. Заповед за откриване на процедура;  2. Решение за откриване на процедурата;  3. Обявление;  4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка - Приложение № 1;  5. Техническа спецификация - Приложение № 2;  6. Условия и указания към участниците Приложение № 3;  7. Маршрутно разписание с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец - Приложение № 4.1 зимно часово време;  8. Маршрутно разписание с. Добри дял - с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец - Приложение № 4.2 зимно часово време;  9. Маршрутно разписание - Приложение № 4.3  10. Маршрутно разписание с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец - Приложение № 5.1 лятно часово време;  11. Маршрутно разписание с. Добри дял - с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец - Приложение № 5.2 лятно часово време;  12. Маршрутно разписание - Приложение № 5.3;  13. Проект на договор Приложение № 6;  14. Заповед- РД-09-364 / 04.04.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, за утвърждаване на нормативи за цена на километър общ пробег;  15. Административни сведения (Образец № 1);  16. Техническа предложение (Образец № 2);  17. Ценово предложение (Образец № 3);  18. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4);  19. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5);  20. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6);  21. Декларация за общия оборот и оборота от транспортни услуги за последните три години (Образец № 7);  22. Списък на основните договори за транспортни услуги, изпълнени през последните три години (Образец № 8);  23. Списък на техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 9);  24. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 10);  25. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 11);  26. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 12);  27. Декларация при участие на обединение (Образец № 13).

Документи:
25.08.2014: Уведомление за отваряне на ценови оферти
Решение за промяна
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2014/2015 година"
Разяснения по документацията