Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец” Архив: 16.06.2014 Съдържание:    ОБРАЗЦИ    1. Заявление за участие - Образец № 1;   2. Техническо предложение - Образец № 2 и Образец № 2А;  3. Ценово предложение - Образец № 3;  4. Административни сведения - Образец № 4;  5. Декларация за участието на подизпълнител/-и - Образец № 5;   6. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (Образец № 6) при условие, че участникът предвижда подизпълнител/-и. Декларацията се представя от всеки подизпълнител поотделно;  7. Справка - декларация за общия оборот от доставки, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) - Образец № 7;  8. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (Образец № 8);  9. Декларация от участник - обединение - Образец № 9;  10. Проект на договор - Образец № 10.    ПРИЛОЖЕНИЯ    1. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2;  2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане условията в проекта на договора (Приложение № 3);  3. Техническа спецификация (Приложение № 4 и Приложение № 4А);  4. Приложение № 3 към договор за безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3130631/ 12.03.2014 г. за максимално допустима стойност по артикули.

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец”