Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на община Лясковец" Архив: 28.04.2014 Съдържание:    1. Челен лист   2. Съдържание    ДОКУМЕНТИ    3. Заповед за откриване на процедура с прилагане на опростени правила  4. Обявление  5. Решение  6. Условия за участие и указания към участниците в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец”   7. Технически спецификации    ОБРАЗЦИ    8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие  9. Образец № 2 - Техническо предложение  10. Приложение 2А  11. Образец № 3 - Ценово предложение  12. Образец № 4 - Проект на договор  13. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години  14. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация   15. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  16. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  17. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП   18. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП  19. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  20. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  21. Образец № 7 - КСС  22. Приложение № 7 - Декларация   23. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката  24. Приложение № 9 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП  25. От Приложение T1 до Приложение Т69    Документацията съдържа общо 207 броя листи.

Документи:
Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Подобряване облика на населените места на територията на община Лясковец"