Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2016 2017 2018 2019 2020

Обществени поръчки от 2019 година

Процедури по ЗОП

ОП-2019-019 / 14.10.2019

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ОП-2019-018 / 09.09.2019

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2019 - 2020 година и 2020 - 2021 година

ОП-2019-015 / 17.07.2019

Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец

ОП-2019-014 / 17.07.2019

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор на обект: „Аварийно-възстановителни работи на сградата на Читалище „Развитие – 1902“ - с. Мерданя, общ. Лясковец

ОП-2019-013 / 11.07.2019

Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа

ОП-2019-011 / 04.07.2019

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

ОП-2019-010 / 20.06.2019

Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец

ОП-2019-007 / 24.04.2019

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1

ОП-2019-006 / 15.04.2019

Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец

ОП-2019-005 / 28.02.2019

"Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” - с. Козаревец"

ОП-2019-003 / 16.01.2019

„Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”

Събиране на оферти с обява

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации

Други