Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2019-006 / 15.04.2019   ОБЯВА         На 15.04.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”.       Офертите се приемат до 17.00 часа на 07.05.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 08.05.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.               ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ    

Документи:
15.04.2019: Документация за участие
15.04.2019: Инвестиционен проект
15.04.2019: Образци № 1 - № 12
12.06.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
28.06.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
04.07.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
04.07.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
04.07.2019: Доклад на комисията
04.07.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
04.07.2019: Заповед № 1337/04.07.2019 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка
27.08.2019: Обявление за възложена поръчка
27.08.2019: Договор и приложения към него
25.11.2019: Обявление за изменение
19.12.2019: Становището на Агенцията по обществени поръчки
19.12.2019: Допълнително споразумение
19.12.2019: Обявление за изменение
20.05.2020: Допълнително споразумение
20.05.2020: Обявление за изменение
11.11.2020: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638323332