Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2019-003 / 16.01.2019   ОБЯВА       На 16.01.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”.       Офертите се приемат до 17.00 часа на 18.02.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 19.02.2019 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ   

Документи:
16.01.2019: Решение за откриване на процедура
16.01.2019: Обявление за поръчка
16.01.2019: Техническа спецификация
16.01.2019: Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите
16.01.2019: Документация за участие
16.01.2019: Инвестиционен проект
16.01.2019: Образци № 1 - № 11
31.01.2019: Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП
06.03.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
06.03.2019: Доклад на комисията
06.03.2019: Заповед № 521/05.03.2019 г.
06.03.2019: Заповед № 530/06.03.2019 г. за прекратяване на процедурата
25.03.2019: Обявление за възложена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635323937