Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност Процедури по ЗОП: ОП-2020-007 / 10.06.2020 На 10.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност". Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. Офертите, представени в определения срок, се отварят на 31.07.2020 г. от 10:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
10.06.2020: Решение за откриване на процедура
10.06.2020: Обявление за поръчка
10.06.2020: Документация за участие
10.06.2020: Образци
10.06.2020: Приложения към ТС
06.07.2020: Разяснения по чл. 180, ал. 2 от ЗОП
09.12.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
27.01.2021: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
05.02.2021: Протокол № 2 от дейността на комисията
05.02.2021: Протокол № 3 от дейността на комисията
05.02.2021: Доклад на комисията
05.02.2021: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
05.02.2021: Заповед за отсраняване, класиране и определяне на изпълнител
23.03.2021: Договор и приложения към него
23.03.2021: Обявление за възложена поръчка
17.01.2022: Допълнително споразумение
17.01.2022: Обявление за изменение
25.01.2022: Допълнително споразумение № 2
25.01.2022: Обявление за изменение
23.08.2022: Oбявление за приключен договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832303930