Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2020-001 / 21.01.2020 ОБЯВА         На 21.01.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.02.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 21.02.2020 г. от 09:00 часа Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Документи:
21.01.2020: Решение за откриване на процедура
21.01.2020: Обявление за поръчка
21.01.2020: Документация за участие
21.01.2020: Инвестиционен проект за обособена позиция 1. Честово
21.01.2020: Инвестиционен проект за обособена позиция 2. Добри дял - Славяни
21.01.2020: Образци
04.03.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
21.04.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения
28.04.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
28.04.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
28.04.2020: Доклад на комисията
28.04.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
28.04.2020: Заповед за отсраняване, класиране и определяне на изпълнител
30.06.2020: Обявление за възложена поръчка
30.06.2020: Договор и приложения към него - ОП 1
30.06.2020: Договор и приложения към него - ОП 2
07.12.2020: Обявление за приключване на договор
11.12.2020: Обявление за приключване на договор