Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда” Процедури по ЗОП: ОП-2018-007 / 24.04.2018 ОБЯВА     На 24.04.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт за възстановяване на ограда”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 28.05.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 29.05.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
24.04.2018: Решение за откриване на процедура
24.04.2018: Обявление за поръчка
24.04.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
24.04.2018: Документация за участие
24.04.2018: Образци
24.04.2018: Инвестиционен проект
30.05.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
06.06.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
06.06.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
06.06.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
06.06.2018: Доклад на комисията
06.06.2018: Заповед № 962/05.06.2018 г. за утвърждаване на доклад
06.06.2018: Решение № 969/06.06.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител
13.06.2018: Обявление за възложена поръчка
13.06.2018: Договор № ОП-2018-007
09.11.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка