Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG 051PO001-5.1.01-0050

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Бюджетна линия: № BG051PO001-5.1.01 Основни дейности по проекта: Проектът предвижда създаване на социално предприятие като иновативна социална услуга за активизиране на социалния капитал, предоставяне на подкрепена заетост и развиване на умения за хора с трайни увреждания и продължително безработни лица. В рамките на проекта се предвижда създаването на Ателие за реклама и Детски център, като тези нови услуги ще се реализират в Център за младежки и социални дейности гр Лясковец. Предвижда се създаването на Център за трудова подкрепа, който ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж и ще предоставя психологическа и експертна подкрепа за трайно безработни с цел по-добра адаптация на трудовия пазар. В „Ателие за реклама” ще се предлагат следните услуги: изработка на визитни картички, календари, брошури, флаери, плакати, дипляни и други печатни материали, подвързване на документи, цветно копиране и разпечатване, изработка и поддържане на сайтове и други. В „Детски център” ще се извършват няколко платени услуги: почасово гледане на деца в две възрастови групи: от 3 до 6 години и от 7 до 10 години, организиране на детски партита за рождени дни, именни дни и т.н. на територията на цялата община Лясковец. С новото социално предприятие ще се запълнят съществуващи пазарни ниши в община Лясковец в сферата на рекламната дейност и услугите за деца, като едновременно с това се създадат условия за развитие на умения и трудова заетост на хора с увреждания и трайно безработни лица. В рамките на проекта се предвижда популяризиране на социалната икономика като възможност за развитие на нови социални услуги в малките населени места и подкрепа на групите в неравностойно положение. Като резултат от реализацията на проекта ще бъдат обучени 70 безработни лица, като 7 от тях ще получат възможност за професионална реализация в социалното предприятие. В допълнение 24 лица с трайни увреждания ще получат подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Дейностите по проекта ще стартират след получаване на авансово плащане от Агенция за социално подпомагане. Постигнати резултати от осъществения проект: Разкрити са три иновативни услуги на територията на община Лясковец - Център за трудова подкрепа, който се намира в сградата на Домашен социален патронаж; Детски център "Зън-зън" и Ателие за реклама, които са ситуирани в сградата на Центъра за младежки социални дейности. Период на изпълнение: 01.03.2010 - 31.05.2011 г. Обща стойност на проекта: 148 хил.лева Партньор по проекта: Сдружение “Бъдеще за нас” гр. Лясковец

Допълнителна информация:
29.10.2009 Община Лясковец подписа договор за финансиране на проект за създаване на Социално предприятие със средства от Европейския социален Фонд
29.04.2010 Обява за конкурс за заемане на позиции с цел изпълнение и постигане на предвидените цели и дейности в Проект „С.И.Л.А. – Социалната Икономика – Лост и Алтернатива за развитието на Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
29.04.2010 Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за целите на проект "С.И.Л.А. - Социалната Икономика - Лост и Алтернатива за развитието на Община Лясковец"
23.09.2010 Обява за конкурс за заемане на позиция с цел изпълнение и постигане на предвидените цели и дейности в Проект „С.И.Л.А. – Социалната Икономика – Лост и Алтернатива за развитието на Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
25.01.2011 Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на офис консумативи за нуждите на проект BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А - "Социална икономика - Лост - Алтернатива в развитието на Община Лясковец" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"