Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец Събиране на оферти с обява: ОП-2020-003 / 13.03.2020 На 13.03.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”.     Офертите се приемат до 17.00 часа на 15.04.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 16.04.2020 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.     Важно!!!  С оглед обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и въведените противоепидемични мерки в сградата на общинска администрация на Община Лясковец, отварянето на офертите ще бъде извършено в Залата на общинския съвет – партер, с цел осигуряване на минимално разстояние между присъстващите лица.   В случай, че участниците решат да изпратят свой представител, който да присъства на отварянето на офертите, то същия следва да носи предпазна маска за лице и ръкавици, като няма да бъдат допускани лица с грипоподобна симптоматика и симптоми на остри респираторни заболявания.          ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
13.03.2020: Обява
13.03.2020: Документация за участие
13.03.2020: Образци
18.03.2020: Разяснение по чл. 189 от ЗОП
27.03.2020: Постъпило запитване
14.04.2020: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
14.04.2020: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
18.06.2020: Протокол от дейността на комисията
18.06.2020: Заповед за утвърждаване на протокола
28.07.2020: Договор и приложения към него