Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2018-029 / 27.12.2018 ОБЯВА             На 27.12.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец"     Офертите се приемат до 17.00 часа на 29.01.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.     Офертите, представени в определения срок, се отварят на 30.01.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.     Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
27.12.2018: Решение за откриване на процедура
27.12.2018: Обявление за поръчка
27.12.2018: Техническа спецификация
27.12.2018: Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплескна оцена на офертите
27.12.2018: Документация за участие
27.12.2018: Образци № 1 - № 10
05.02.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
12.02.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
19.02.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
19.02.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
19.02.2019: Доклад за дейността на комисията
19.02.2019: Заповед за утвърждаване на доклад
20.02.2019: Заповед за обявяване, класиране и определяне на изпълнител
10.04.2019: Договор № ОП/2018/029
10.04.2019: Обявление за възложена поръчка
25.10.2019: Допълнително споразумение
25.10.2019: Обявление за изменение
25.10.2019: Становището на Агенцията по обществени поръчки
11.05.2020: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634383836