Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Строително–монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2018-010 / 10.05.2018 ОБЯВА     На 10.05.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 11.06.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 12.06.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
10.05.2018: Решение за откриване на процедура
10.05.2018: Обявление за поръчка
10.05.2018: Приложение № 1 Техническа спецификация
10.05.2018: Документация за участие
10.05.2018: Образци № 1 - № 9
15.06.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
25.06.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
25.06.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
25.06.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
25.06.2018: Доклад на комисията
25.06.2018: Заповед № 1060 / 25.06.2018 г.
25.06.2018: Заповед № 1061 / 25.06.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител
20.08.2018: Договор № ОП-2018-010 и приложения
20.08.2018: Обявление за възложена поръчка
10.12.2018: Обявление за приключване на договор