Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец” 24.01.2012 Съдържание:   Челен лист Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Заповед за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка 2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците   ОБРАЗЦИ   1. Образец №1 - Завление за участие 2. Образец №2 - Административни сведения 3. Образец №3 - Техническо предложение 4. Образец №4 - Предлагана цена 5. Образец №5 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 6. Образец №6 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 7. Образец №7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 8. Образец №8 - Декларация запознаване с условията на малката обществена поръчка 9. Образец №9 - Декларация за за спазване на изискванията 10. Образец №10 - Декларация за участие на подизпълнител 11. Образец №11 - Декларация за съгласие на подизпълнител 12. Образец №12 - Банкова гаранция за изпълнение на договора 13. Образец №13 - Банкова гаранция за участие 14. Образец №14 - Справка-декларация съдържаща списък на изпълнени договори за упражняване на строителен надзор на обекти сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) 15. Образец №15 - Списък на ключови експерти 16. Образец №16 - Декларация за ключови експерти 17. Образец №17 - Декларация за общ оборот и оборот от услуги 18. Образец №18 - Проект на договор   Документацията съдържа общо 112 броя листи.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”