Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години" 13.09.2011 Съдържание:   1. Заповед и Решение за откриване на процедурата; 2. Решение № 558 / 28.12.2010 г. на Общински съвет Лясковец; 3. Обявление за обществена поръчка; 4. Пълно описание на предмета на обществената поръчката; 5. Условия за участие и указания към участниците; 6. Административни сведения за участника - Образец №1; 7. Заявление за участие - Образец №2; 8. Ценово предложение - Образец №3; 9. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - Образец №4; 10. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - Образец №5; 11. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец №6; 12. Декларация за запознаване с условията на процедурата и документацията - Образец №7; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец №8; 14. Декларация от подизпълнител за съгласието му да участва като такъв - Образец №9; 15. Декларация от участникът, че приема да отговаря за действията на подизпълнителя, като за свои действия - Образец №10; 16. Проект на договор - Образец №11; 17. Техническо предложение - Образец №12; 18. Списък на основните договори - Образец №13; 19. Декларация за обединение/консорциум - Образец №14.

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"