Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година" 19.08.2011 Съдържание:   1. Заповед и Решение за откриване на процедурата; 2. Обявление за поръчка; 3. Пълно описание на обекта на поръчката; 4. Технически спецификации; 5. Указание за подготовка на офертата и провеждане на процедурата; 6. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка - (Образец №1); 7. Ценово предложение - (Образец № 2); 8. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - (Приложение № 1); 9. Декларация по чл. 47 ал.2 от ЗОП - (Приложение № 2); 10. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - (Приложение № 3); 11. Декларация - (Приложение № 4); 12. Техническо предложение - (Приложение № 5), придружено с (Образец № 5А, Образец № 5Б, Образец № 6 и Образец № 7); 13. Договор за възлагане на обществена поръчка - (Образец№ 3); 14. Административни сведения - (Образец № 4); 15. Декларация - (Образец № 8)  

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"