Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство и инженеринг с предмет “Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции” 12.08.2011 Съдържание:   1. Заповед № 1263 / 12.08.2011 г. и Решение за откриване на процедурата 2. Обявление за малка обществетна поръчка 3. Пълно описание на предмета на поръчката и указания за подготовка на офертите 4. Технически спецификации 5. Заявление за участие (Образец 1) 6. Техническо предложение (Образец 2) 7. Ценово предложение (Образец 3) и Приложения (Образец 3А, 3Б, 3В, 3Г и 3Д) 8. Административни сведения (Образец 4) 9. Договор (Образец 5) 10. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1) 11. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2) 12. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3) 13. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП (Приложение № 4) 14. Декларация за запознаване с обстоятелствата (Приложение № 5) 15. Декларация за подизпълнители по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП (Приложение № 6) 16. Техническо задание за проектиране (Приложение № 7) 17. Техническо задание за проектиране (Приложение № 8)  

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство и инженеринг с предмет “Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции”