Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2011/2012 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно” 15.07.2011 Съдържание:   1. Заповед № 1070 / 14.07.2011 г. и Решение за откриване на процедурата; 2. Обявление за поръчка; 3. Пълно описание на предмета на обществената поръчката; 4. Условия и указания към участниците; 5. Заявление за участие (Образец № 1); 6. Административни сведения (Образец № 2); 7. Справка за техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3) 8. Ценово предложение (Образец № 4); 9. Техническо предложение (Образец № 5); 10. Договор-проект - (Образец № 6); 11. Маршрутно разписание ( Приложение № 1.1, Приложение № 1.2., Приложение № 1.3. Приложение № 2.1, Приложение № 2.2. и Приложение № 2.3.); 12. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Приложение №1); 13. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 2); 14. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3); 15. Декларация (Приложение № 4); 16. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 5);

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2011/2012 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”