Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции" 16.05.2011 Опис на документите, съдържащи се в документацията за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции, както следва: Позиция I. Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя. Позиция II. Основен ремонт на общинска пътна мрежа”:   1. Заповед 2. Пълно описание на предмета на поръчката 3. Технически спецификации 4. Решение 5. Обявление 6. Заявление за участие - Обр. 1 7. Техническо предложение - Обр. 2 8. Ценово предложение - Обр. 3 9. Административни сведения - Обр. 4 10. Договор - проект - Обр. 5 11. Декларация по чл. 47 ал. 1 от ЗОП - Прил. 1 12. Декларация по чл. 47 ал. 2 от ЗОП - Прил. 2 13. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - Прил. 3 14. Декларация по чл. 13 ал. 1 т. 8 от НВМОП - Прил. 4 15. Декларация за запознаване с обстоятелствата - Прил. 5 16. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП - Прил. 6

Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"