Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Бюджетна линия: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19” Основни дейности по проекта: 1. Определяне на целевите групи.  2. Приготвяне на топъл обяд.  3. Предоставяне на топъл обяд.  4. Реализиране на съпътстващи мерки.    Топлият обяд ще се предоставя на 60 уязвими лица на територията на община Лясковец, в рамките на 435 работни дни, считано от 01.01.2021 г. до 30.09.2022 г..   Териториален обхват: гр. Лясковец и съставните на общината села - с. Драгижево, с. Мерданя, с. Добри дял, с. Козаревец и с. Джулюница.  Топлият обяд включва - супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на стойност 2,70 лв. на храноден за 1 лице до 28.02.2022 г. От 01.03.2022 г. разходът за приготвяне на топъл обяд за 1 лице е увеличен на 2,90 лв. за храноден, като новата увеличена сума важи до 30.09.2022 г. (включително).    Лицата, имащи право да получават топъл обяд трябва да принадлежат към следните целеви групи:  - лица без доход или с ниски доходи под линията на бедност;  - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налична степен на увреждане са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  - лица поставени под карантина - без доход или с ниски с доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;  - лица, обектна социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са невъзможност да задоволяват основните си жизнени потребности.    В рамките на изпълнение дейностите на проекта ще се предоставят и съпътстващи мерки, изразени в:   - възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;  - ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;  - за индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет, за изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др.;  - закупуване на вещи от първа необходимост и лекарства със средства на потребителя.    Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Постигнати резултати от осъществения проект: Постигнати резултати:  1. Осигурена топла храна на 60 правоимащи лица.  2. Териториалния обхват - гр. Лясковец и прилежащите на общината села - с. Мерданя, с. Добри дял, с. Козревец и с. Джулюница.  За целият период на реализация на проекта - от 01.01.2021 г. до 30.09.2022 г. са обхвати 110 крайно нуждаещи се лица.  Потребителите получавали подкрепа под формата на топъл обяд принадлежаха към следните целеви групи:  - лица без доход или с ниски доходи под линията на бедност - 9 нуждаещи се лица;   - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налична степен на увреждане са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията - 49 нуждаещи се лица;   - лица поставени под карантина - без доход или с ниски с доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа - 0 лица;   - лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволяват основните си жизнени потребности - 2 нуждаещи се лица.   С реализацията дейностите на проекта бяха предоставени и съпътстващи мерки изразяващи се в изработка на брошури съдържащи информация за:  - възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;   - ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;   - индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет; изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др.;   - закупуване на вещи от първа необходимост и лекарства със средства на потребителя.   От стартирането на проекта на 01.01.2021 г. до 30.09.2022 г. бяха проведени 16 индивидуални консултации за лица нуждаещи се от подкрепа. Потребителите на социалната услуга периодично попълваха формуляри за обратна връзка, с цел проверка качеството на предоставената социална услуга. За целият период на реализация на проекта бяха обработени 580 формуляра за обратна връзка. Период на изпълнение: 01.01.2021 - 30.09.2022 г. Обща стойност на проекта: 79 425.06 лева