Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: BG05M9OP001-2.095-0001-С01

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.095 Основни дейности по проекта: Възможност за заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. В Общинско социално предприятие към община Лясковец се предвижда създаване на 15 работни места за представители на целевите групи: продължително безработни; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно образование или по-ниско образование, лица без образование и без професионална квалификация. Работните места са свързани с основната дейност на предприятието за озеленяване и поддръжка на обществени зелени площи и паркови зони към община Лясковец. Предвижда се разкриването на работни места на длъжност: „Работник поддръжка” – 8 лица и длъжност: „Работник озеленяване” – 7 лица за период от 12 месеца трудова заетост. В рамките на проекта ще се закупи работно облекло и лични предпазни средства за наетите лица, и градински инструменти, консумативи и градински посадъчен материал, необходими за реализацията на дейностите по проекта. Период на изпълнение: 01.08.2020 - 01.11.2021 г. Обща стойност на проекта: 199 936.38 лева, в.т.ч. средства от ЕСФ: 169 945.92 лв и национално съфинансиране: 29 990.46 лв

Допълнителна информация:
14.07.2020 г. Стартира проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”
08.09.2020 г. Обявления за свободни работни места
24.09.2020 г. Обявa за свободни работни места за наставници
30.09.2020 г. Информация за проекта
06.11.2020 г. Обявление за свободно работно място
30.12.2020 г. Информация за проекта
30.03.2021 г. Информация за проекта
09.04.2021 г. Обявление за свободно работно място
31.05.2021 г. Информация за проекта
01.06.2021 г. Обявление за свободно работно място
30.06.2021 г. Информация за проекта
30.10.2021 г. Информация за проекта
01.11.2021 г. Информация за проекта