Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG05M9OP001-1.094-0001-С01

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.094 Основни дейности по проекта: В рамките на проекта се предвижда да се подобри достъпа до заетост като се осигури устойчиво интегриране на пазара на труда на безработни и неактивни лица, на възраст между 30 и 54 г., както и на безработни или неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени. Дейностите по проекта са насочени към идентифициране на лицата, провеждане на мотивационни обучения, предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности и осигуряване на заетост. Обучените лица ще бъдат наети и ще подпомогнат дейността на публичните услуги на територията на Общината: детските градини, кметствата и в Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец. Всеки един от наетите ще бъде подготвен и преминал обучение за извършване на дейности свързани с почистване и поддръжка. Настоящото проектно предложение ще даде възможност за заетост и за безопасна, достъпна и атрактивна среда за малките обитатели на детските градини и за поддръжка на околните пространства на кметствата и в Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец. Постигнати резултати от осъществения проект: Създадени 12 работни места на територията на Общината - детските градини, кметствата, Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец и Общински комплекс за социални услуги гр. Лясковец, за лица от целевата група: безработни на възраст между 30 и 54 г., както и на безработни или неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени, живущи на територията на община Лясковец.  Проведени две обучения на одобрените кандидати, след извършен подбор, преди да бъдат наети по трудови правоотношения с работни места публичните услуги на територията на Община Лясковец: детските градини, кметствата, Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец и Общински комплекс за социални услуги гр. Лясковец.   Осигурени са безопасни и здравословни условия на труд, чрез:  - сключен договор за трудово-медицинско обслужване на 12 лица, наети по проекта, в изпълнение на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 2 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика за период от 12 (дванадесет) месеца;  - сключена „Застраховка Трудова Злополука” за 12 лица, за период от 12 месеца;  - сключен договор за Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за лицата, наети по проекта за осигуряване на подходящо работно облекло.  Закупена градинска техника, градински инструменти и материали за работа на наетите лица по проекта.   Полученият инвентар е предоставен за ползване в детските градини, кметствата, Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец и Общински комплекс за социални услуги гр. Лясковец.   Създадена безопасна, достъпна и атрактивна среда за малките обитатели на детските градини и подобрена материална база и околни пространства на кметства, Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец и Общински комплекс за социални услуги гр. Лясковец. Период на изпълнение: 01.10.2020 - 01.11.2021 г. Обща стойност на проекта: 143 023.92 лева, в.т.ч. средства от ЕСФ: 121 570.33 лв и национално съфинансиране: 21 453.59 лв

Допълнителна информация:
11.09.2020 г. Информация за проекта
31.01.2021 г. Информация за проекта
29.10.2021 г. Информация за проекта