Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: BG05M9OP001-1.094-0001-С01

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.094 Основни дейности по проекта: В рамките на проекта се предвижда да се подобри достъпа до заетост като се осигури устойчиво интегриране на пазара на труда на безработни и неактивни лица, на възраст между 30 и 54 г., както и на безработни или неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени. Дейностите по проекта са насочени към идентифициране на лицата, провеждане на мотивационни обучения, предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности и осигуряване на заетост. Обучените лица ще бъдат наети и ще подпомогнат дейността на публичните услуги на територията на Общината: детските градини, кметствата и в Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец. Всеки един от наетите ще бъде подготвен и преминал обучение за извършване на дейности свързани с почистване и поддръжка. Настоящото проектно предложение ще даде възможност за заетост и за безопасна, достъпна и атрактивна среда за малките обитатели на детските градини и за поддръжка на околните пространства на кметствата и в Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец. Период на изпълнение: 01.10.2020 - 01.11.2021 г. Обща стойност на проекта: 143 023.92 лева, в.т.ч. средства от ЕСФ: 121 570.33 лв и национално съфинансиране: 21 453.59 лв

Допълнителна информация:
11.09.2020 г. Информация за проекта
31.01.2021 г. Информация за проекта
29.10.2021 г. Информация за проекта