Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-7.008 Основни дейности по проекта: Общата цел на проект „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” е да се създадат условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добри условия за предлагане на административни услуги в Общинска администрация на Община Лясковец.  Специфични цели са свързани със следното:  - да се подобри физическата среда в сгради общинска собственост, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност;  - подобряване условията за предлагане на административни услуги;  - повишаване качеството на живот и достъпа до публична инфраструктура за 12 419 жители, пряко облагодетелствани от реконструираната сграда на общинска администрация Лясковец.  Основна дейност, която се предвижда в рамките на проекта е изпълнение на СМР на обект "Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност, кв.71, УПИ I", включващи следните енергоспестяващи мерки:  1.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В1: Топлоизолиране на фасади - предвижда се топлоизолиране на стени на сградата с каменна вата с коефициент на топлопроводност 0,035W/(mK).  2.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В2: Подмяна на дограма - предвижда се подмяна на дървената дограма с 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет, съставен от 1 бяло флоатно стъкло и 1 специално стъкло - по фасади СИ и С3 - К-стъкло, а по фасади ЮИ и ЮЗ - стъкло тип 4-ри сезона. Също така ще бъдат подменени входните врати с алуминиева дограма.  3.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В3: Топлоизолиране на покрив - предвижда се топлоизолиране на скатните покриви с каменна вата.  4.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В4: Топлоизолация под - мярката включва дейности по стените на сутерена, граничещи с външния въздух и под на еркерните части, с полагане на топлоизолация с каменна вата с коефициент на топлопроводност 0,035W/(mK);  5.Мярка за енергоспестяване С1: Мерки по отоплителната инсталация - предвижда се извършването на демонтажни работи на колектори, разпределителна мрежа, радиатори, разширителен съд, доставка и монтаж на нов водогреен котел с двустепенна моноблочна газова или комбинирана горелка, изграждане на нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби, доставени и монтирани нови стоманени панелни радиатори, окомплектовани с обезвъздушител и радиаторен вентил, топлоизолиране на системата, доставка и монтаж на топломер.  6.Мярка за енергоспестяване С2: Автоматично регулиране на отоплителната инсталация - предвижда се изграждането на управление за работа на отоплителната система включваща контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма.  7.Мярка за енергоспестяване С3: Мерки по осветителната инсталация - предвижда се подмяна на всички лампи с нажежаема жичка с 12W LED крушка Е27, 3000К.  Втора дейност в рамките на проекта е осъществяването на авторски и строителен надзор, чрез която се цели да се гарантира качеството на предвидените строително монтажни работи, безопасността на строежите и спазване на техническите проекти.  Трета дейност услуги по управление и отчитане на проекта, чрез която услуга се предвижда да се предоставят консултантски услуги, свързани с управление, изпълнение и отчитане на проекта, в съответствие с изискванията на възложителя. Постигнати резултати от осъществения проект: В рамките на проекта се постигнаха следните резултати:  - подобрена физическата среда в публичната инфраструктура, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност;  - повишена енергийна ефективност и рентабилност на публичната инфраструктура в община Лясковец като предпоставка за по-високо качество на предлагане на административни услуги;  - подобрени енергийни характеристики на сградата на Общинска администрация на община Лясковец;  - спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид на сгради публична общинска собственост на територията на град Лясковец;  - спестени 237 929 kwh годишна икономия на енергия в резултат на внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация на община Лясковец;  - облагодетелствани 12419 жители на община Лясковец от подобреното състояние на сградата;  - положена 1018.83 кв.м. топлоизолация на външни стени на фасада на сградата на Общинска администрация на община Лясковец;   - възстановена 218.65 кв.м PVC дограма;  - възстановена 30.98 кв.м външни входни врати с алуминиева дограма;  - положена 563.11 кв.м топлоизолация от минерална вата под дървена конструкция в подпокривно пространство и под наклонена стоманолетонна плоча в стълбищна клека;  - подменена котелна и отоплителна инсталация;  - подменени стари осветителни тела с нови.  Проект „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.    "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони" Период на изпълнение: 03.12.2019 - 20.04.2022 г. Обща стойност на проекта: 773 734.78 лева Собствен принос: 132 757.81 лева

Допълнителна информация:
03.12.2019 г. Община Лясковец получава финансиране за енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация по Програма за развитие на селските райони
03.12.2019 г. Информация за проекта
09.08.2021 г. Община Лясковец започва енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
10.01.2022 г. Община Лясковец обнови сградата на общинска администрация с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020