Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG06RDNP001-19.037-0005-С01/2020 г. от 18.01.2021 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.037 Основни дейности по проекта: В рамките на проекта се предвижда изпълнение на СМР на обект "Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец", включващо:   - доставка и монтаж на сертифицирани детски съоръжения и парково обзавеждане за реализиране на детски площадки за игра - възрастова група от 3 до 7 години;   - подмяна на настилки – полагане на ударопоглъщащи настилки в зоните за безопасност на съоръженията и подмяна на компрометирани настилки по алеи, като се осигури отводняване на повърхностни води от терена;  - осигуряване на достъпна среда за деца с увреждания до площадките за игра;   - озеленяване на пространства около площадки за игра на открито.  В проектното предложение се предвижда осъществяването на ремонтни дейности на следните зони за игра с детски съоръжения, както следва за всяка детска градина:  - обособяване на четири зони във вътрешен двор на ДГ „Пчелица“ за възрастова група от 3 до 7 години с детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри.  - обособяване на четири зони във вътрешния двор на ДГ „Радост“ за възрастова група от 3 до 7 години с детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри.   - обособяване на четири зони във вътрешния двор на ДГ „Славейче“ за възрастова група от 3 до 7 години, като на три от тях са разположени комбинирани детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри. Поради ограниченото пространство на площадките за игра, на всяка площадка се предвижда да бъдат разположени по едно комбинирано съоръжение, включващо различни видове занимания, за да се осигури възможност за преминаване, а на една от площадките се предвижда да бъде положена твърда настилка за провеждане на официални тържества. Постигнати резултати от осъществения проект: - обновени площадки за игра на открито в ДГ "Славейче", ДГ "Пчелица" и ДГ "Радост" в град Лясковец с доставени и монтирани нови детски съоръжения върху ударопоглъщащи каучукови настилки, възстановени пясъчници, ремонтирани съществуващи беседки;  - осигурени безопасни условия за разнообразни колективни и индивидуални игри на открито за децата от ДГ "Славейче", ДГ "Пчелица" и ДГ "Радост" в град Лясковец;   - осигурена достъпна среда до площадките за игра на открито и осигурени подходящи съоръжения за деца със затруднени двигателни функции;  - извършени проверки на площадките за игра за съответствие с Наредба № 1 от 12.01.2009 г. от орган за контрол и издадени протоколи от контрол, сертификати за контрол и доклади за безопасност от слединсталационна инспекция на ремонтираните и благоустроени площадки за игра на открито в ДГ „Пчелица“, ДГ „Радост“ и ДГ „Славейче“;  - благоустроена площ 2000 кв.м в ДГ "Радост";  - благоустроена площ 1500 кв.м в ДГ "Славейче";  - благоустроена площ 1600 кв.м в ДГ "Пчелица";  - облагодетелствани 268 деца от обновяването на площадките за игра на открито в трите детски градини. Период на изпълнение: 18.01.2021 - 14.10.2022 г. Обща стойност на проекта: 177 508.43 лева

Допълнителна информация:
01.03.2022 г. Община Лясковец започна обновяването на площадки за игра на открито в детска градина „Радост“, град Лясковец с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020