Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Моят отпечатък в Българското председателство Моят отпечатък в Българското председателство Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Национално сдружение на общините в Република България

Национално сдружение на общините в Република България

Основни дейности по проекта: В рамките на проекта ще бъдат реализирани събития в две основни тематични ядра – „Повишаване на информираността” и „Повишаване на ангажираността”. Първата област обхваща изнесените информационни кампании в селата в Община Лясковец, с цел повишаване информираността на гражданите от всички социални и възрастови групи. Втората група насочени към провеждане на кръгли маси, с цел повишаване активността на гражданите със събитията в рамките на председателството, идентифициране и участие на своеобразни „посланици” в провежданите събития. Провеждане на общностен концерт „Съизмерими с Европа”. Постигнати резултати от осъществения проект: В процеса на изпълнение на предвидените дейности по проекта се постигнаха следните резултати:   - организирани и проведени 5 бр. изнесени кампании в СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец, НЧ „Земеделец – 1899”, с. Козаревец, ОУ „П.Р. Славейков”, с. Джулюница, Детска градина „Вълшебство”, с. Драгижево и Пенсионерски клуб „Вяра”, с. Драгижево;  - взето участие от 124 деца, младежи и родители, ученици, пенсионери и жители на с. Драгижево;  - организиран и проведен 1 общностен концерта „Съизмерими с Европа” на 24 май 2018 г. в гр. Лясковец;  - взето участие от деца, ученици от училищата и жители на гр. Лясковец;  - изработени и разпространени 2000 бр. флаери с информация за българското председателство на Съвета на Европейския съюз и 40 бр. фланелки;  - организирана и проведена две кръгли маси;  - излъчени 4 посланници;  - взето участие от по 7 участника на кръгла маса или общо 14 участника за двете кръгли маси;  - представени резултати от приключващото Председателство;  - организиран и проведен семинар на тема „Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации”;  - организиран и проведен семинар на тема „Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа”;  - взето участие в рамките на двата семинара на 91 участници. Период на изпълнение: 01.01.2018 - 30.06.2018 г. Обща стойност на проекта: 3 200 лева Собствен принос: 200 лева Партньор по проекта: СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец и НЧ „Земеделец - 1899” - с. Козаревец

Допълнителна информация:
16.04.2018 г. В Община Лясковец стартират информационни кампании по проект, свързан с Председателството на Съвета на Европа.
18.04.2018 г. Проведоха се първите изнесени информационни кампании по проект свързан с Председателството на Съвета на Европа
19.04.2018 г. Информационна кампания се проведе в СУ „Максим Райкович” по проект свързан с Председателството на Съвета на Европа
08.05.2018 г. Община Лясковец проведе семинар за насърчаване на предприемачеството