Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”

Основни дейности по проекта: Проект „RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс” се реализира в рамките на 8 държави от 21 партньорски организации.   Основната цел на проекта е повишаване капацитета и сътрудничеството между участниците, имащи отношение към включването на ромите на пазара на труда, с цел по-ефективното използване на техния икономически потенциал. Проектът RARE подхожда към интеграцията на ромите на пазара на труда с многостранно стратегическо партньорство, с което ще се постигне възможно най-голямо въздействие върху придунавския регион. Многостранното партньорството в RARE ще позволи съвместното развитие на институционалния капацитет и ефективно използване на инструменти за сътрудничество.  Партньорите по RARE ще дефинират предпоставките за ефективно институционално сътрудничество, в рамките на проекта ще разработват и прилагат иновативни модели на интервенция за включване на пазара на труда и ще развиват убедителна икономическа аргументация за прилагането на тези интервенции.  Използването на новите методи и компетенции, придобити в RARE, ще бъде улеснено от убедително и лесно смилаемо представяне на знания, в рамките на дейностите за повишаване на чувствителността, както и от транснационални и национални мрежи от заинтересовани страни.   В рамките на проекта ще се проведат местни кампании, насочени към повишаване на чувствителността към ромските въпроси. Кампаниите ще демонстрират разнообразието на едно работно място.  В рамките на проекта ще бъдат организирани работни срещи и обучения на представители на местната власт, на държавната власт, на местния бизнес, както и медиатори, с цел промяна на нагласите и по-ефективно включване на ромите на пазара на труда. Постигнати резултати от осъществения проект: В рамките на проекта през 2018 бяха извършени следните дейности:   1. Извършено проучване сред работодателите в региона /включително и фирми от община Лясковец/, с цел установяване на стереотипите спрямо ромите на пазара на труда. Целта на проучването бе да се очертаят нагласите на работодателите спрямо безработните роми на пазара на труда, както и спрямо наетите работници от ромски произход. Акцент във въпросника бе поставен върху наличието на механизми за справяне с конфликти на работното място.   2. Организирано и проведено обучение на тема „Представяне на актуални възможности за финансиране по европейски и други програми и алтернативи за по-добра комуникация между секторите“ на 26.09.2018 г.. в гр.Велико Търново. В обучението участие взеха представители на бизнеса, местната администрация, бюрата по труда и образователните институции. В рамките на обучението бяха представени възможности за бизнеса за участие в различни програми, които биха насърчили назначаване на работа на хора в неравностойно положение, в това число хора от ромски произход. В отделен модул бяха представени съществуващите в региона добри практики за сътрудничество между бизнес и образователните институции / СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново и ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени/, които предлагат ефективно решение за изменящия се пазар на труда и осигуряват справяне с основния според работодателите проблем по отношение на ромите на пазара на труда - ниско ниво на квалификация.   3. Организирано и проведено обучение на тема „Нови подходи за приобщаване на ромите на пазара на труда чрез партньорство на местно ниво“, проведено на 12.12.2018 г. в гр. Велико Търново. В обучението участваха представители на общинска администрация от общините Антоново, Стражица, Лясковец, както и медиатори и представители на партньорски организации от Словакия. В рамките на обучението бяха представени целите на проект RARE и решенията, които предлага за по-ефективно включване на ромите на пазара на труда. Участници в обучението бяха и представители на партньорска организация от Словакия, които представиха специфичната методология, която прилагат при работата си по отношение на смяна на представите спрямо ромите, както и специфичните за Словакия предизвикателства пред неправителствените организации. В рамките на обучението бе поставен акцент върху търсенето на нови възможности за партньорство на местно ниво по отношение на социално-икономическата интеграция на уязвимите групи.  4. Осъществени мерки за популяризиране на „добрите примери“ и популяризиране на проект RARE - отпечатана брошура, представяща успехите на утвърдени професионалисти от ромски произход. В рамките на проекта се проведе заснемане на видео, което да популяризира дейностите по проекта и ще бъде представено в края на проекта.   5. Организирани и проведени срещи на заинтересованите страни, в рамките на които се провеждат обучения за повишаване на капацитета на участниците. През 2018 година са проведени две такива срещи – 8-10 февруари 2018 г. в гр. Велико Търново и в периода 21-23 ноември 2018 г. в гр. Лясковец. Обученията за повишаване на капацитета на участниците, включени в срещите, включват теми, свързани със спецификата на ромските общности в България, както и теми, насочени към насърчаване на търсене на нови методи за сътрудничество между различни сектори, с цел прилагане на основните принципи, залегнали в проект RARE.    В рамките на проекта през 2019 бяха извършени следните дейности:   1. Обменна визита, в рамките на която представители на Център Амалипе и Община Лясковец посетиха Кошице, Словакия, с цел запознаване с дейностите, реализирани в рамките на проекта от страна на партньорските организации в страната. В рамките на посещението, българските представители участваха в обучение, посветено на разработената от партньорите / ЕТР Словакия и Центърът за социология и психология към Словашката академия на науките/ методология за работа с маргинализирани групи. Основата цел на обучението бе да предостави на участващите НПО по-добро разбиране на моделите на поведение, които функционират в общностите, живеещи в бедност, както и да даде перспектива как трябва да бъдат подбирани и организирани адекватни дейности, насочени към съответните групи, вземайки се под внимание нуждите на представителите им, а не определяни спрямо нуждите на мнозинството. На организациите бяха предложени комуникационни стратегии за справяне с кризисни ситуации, имащи отношение към спецификата на ситуацията в Кошице и по-специално сегрегацията и формирането на квартал Луник 9.   2. Осъществени мерки за популяризиране на „добрите примери“ и популяризиране на проект RARE:   - организиран и проведен отворен семинар под формата на печа-куча на тема „Историите на успеха“ на 16 февруари 2019 г. в комплекс „Бряста“ край Велико Търново. В рамките на събитието бяха представени историите на успешни представители на ромската общност, техните борби със стереотипите и мотивацията им за работа с общността. Неформалния формат, който се задава от печа куча презентациите, позволи на участниците и публиката да проведат свободен разговор за различните трудности и негативните стереотипи, с които е трябвало да се преборят и даде смелост на публиката да сподели своите истории и да зададе своите въпроси. Целта на събитието бе да се променят съществуващите нагласи и да се даде гласност на добрите примери.   - заснет филм за реализирането на проект RARE в България и перспективите за повишаване интеграцията на ромите на пазара на труда. Филмът, заедно със заснетите материали от останалите партньори по проекта, бе представен в рамките на финалната среща по проекта в Нови сад, Сърбия през май 2019г.   - отпечатана финална брошура по проекта.   3. Изготвена методология, която да бъде използвана за обучение на специалисти и подготовката им за работа с различните ромски общности в България. В рамките на методологията се засягат темите, залегнали в проведените по RARE обучения, насочени към опознаване на различните ромски общности в България, техните специфични нужди и работещите механизми за ефективна комуникация. Методологията е преведена на английски за нуждите на партньорските организации.   4. Застъпничество и препоръки на национално ниво и на ниво Европейски съюз - в рамките на проекта всяка партньорска организация изготвя обширен документ, съдържащ контекста и спецификата на предизвикателствата с интеграцията на ромите на пазара на труда, както и препоръки за национални и европейски политики. Докладите ще бъдат основа за изготвяне на цялостен корпус с препоръки, разработен от водещите организации по проекта. Период на изпълнение: 01.01.2017 - 31.08.2019 г. Обща стойност на проекта: 2 039 082,10 евро Партньор по проекта: Hungarian Charity Service of the Order of Malta, Унгария; Компания за градско развитие, гр. Печ, Унгария; Impreuna Agency for Community Development Foundation, Румъния; Община Сфънту Георге, Румъния; Отдел за междуетнически отношения – главен секретариат на правителството, Румъния; Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, България; ЕТР – Център за устойчиво развитие, Словакия; People in Tatras, неформална организация, Словакия; Център за социални и психологически науки, Академия на науките, Словакия; Институт за социални иновации, Чехия; Дирекция Ромско включване, Сърбия; Know How Centre, Сърбия; Министерство на човешките ресурси – секретариат за социално включване, Унгария; The Order of Malta Relief Organisation in Romania, клон Сфънту Георге, Румъния; Malteser Charity Organization, регион Берегово, Украйна; Ромски национален център, Молдова; Община Лясковец, България; Клъстър за социални иновации и предприемачество, Чехия; Бюро по труда, Кезмарок, Словакия; Камара на търговците и индустриал