Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG05FMOP001-3.002-0001-C07 / 15.07.2016 г.

Източник на финансиране:
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Бюджетна линия: По операция тип 3: 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” Основни дейности по проекта: 1. Предвидено е осигуряване на топъл обяд за 44 души от община Лясковец, в т.ч. и прилежащите на общината села.  Потребителите, които ползват дейностите по операцията обхващат най-бедните и нуждаещи се лица, измежду следните целеви групи:  - лица и семейства на месечно подпомаган по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;  - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция;  - самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.  2. предоставяне на съпътстващи мерки, изразени в консултиране и съдействие за:   - възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.   - ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.  - за индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет, за изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др. Постигнати резултати от осъществения проект: 1. Осигуряване на топъл обяд за 44 правоимащи лица.   Териториалният обхват бе гр. Лясковец и прилежащите на общината села - с. Добри дял, с. Драгижево, с. Джулюница, с. Мерданя и с. Козаревец.  За целият период на реализацията дейностите на проекта (16.05.2016 г. - 29.02.2020 г.) бяха обхвати 120 бенефициента.  2. Потребителите ползващи социалната услуга принадлежаха към следните целеви групи:   - лица и семейства на месечно подпомагани по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - обхванати 8 лица;   - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица - обхванати 17 лица;   - самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си - обхвати 19 лица;   3. Предоставени бяха съпътстващи мерки, изразени в консултиране за:   - възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.   - ползването на административни общински услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.   - за индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет, за изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др.  За целият период на реализацията дейностите на проекта (16.05.2016 г. - 29.02.2020 г.) бяха проведени над 2000 групови и индивидуални консултации с ползвателите на социалната услуга. Период на изпълнение: 16.05.2016 - 29.02.2020 г. Обща стойност на проекта: 110 282.48 лева